WOPR WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
  STATUT
 

TEKST JEDNOLITY STATUTU WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PO ZMIANACH   W DNIU 30.08.2017

 

ROZDZIAŁ 1

 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, STRUKTURA I CHARAKTER PRAWNY

 

§ 1

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Łódzkiego jest związkiem stowarzyszeń  działających w zakresie ratownictwa wodnego, zwane dalej „Związkiem”

 

§ 2

1. Terenem działania Związku jest obszar województwa łódzkiego.

2. Siedzibą Związku jest miasto Łódź.

 

§ 3

Związek działa zgodnie  z Ustawą  Prawo o stowarzyszeniach  z dnia 7 kwietnia 1989 roku oraz niniejszym Statutem.

 

 

§ 4

1. Związek posiada osobowość prawną.

2. Związek może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.

 

§ 5

Związek jest członkiem WOPR oraz działa zgodnie z jego statutem, regulaminami, uchwałami.

 

§ 6

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

 

§ 7

Związek może używać sztandaru, pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 8

Celem związku jest:

 1.  krzewienie  etyki  ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnych członków;
 2. współdziałanie  z administracją publiczną  i  innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa,  bezpieczeństwem  powszechnym  i  porządkiem  publicznym  oraz  ochroną  cywilną  i środowiska wodnego;
 3. prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej oraz organizacja zawodów:
 4. wymiana  doświadczeń  i  współpraca z  pokrewnymi  organizacjami  krajowymi  i zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi;
 5. inicjowanie i prowadzenie prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa na wodach;
 6.  prowadzenie  przedsięwzięć  prewencyjnych,  profilaktycznych  i  edukacyjnych  z  zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych, ochrony środowiska  oraz przeciwdziałania alkoholizmowi;

§ 9

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 10

Członkowie Związku dzielą się na:

1/ zwyczajnych

2/ wspierających

3/ honorowych

 

             § 11

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej działające w zakresie ratownictwa wodnego i posiadające osobowość prawną.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne działające za pośrednictwem swego przedstawiciela i osoby fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Związku.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuję Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia i stosownej uchwały.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój WOPR Województwa Łódzkiego.
 5. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Związku na wniosek członka zwyczajnego.

 

               § 12

1. Członkowie zwyczajni działający poprzez swych delegatów mają prawo:

      a/  uczestniczyć w Walnym Zebraniu Związku,

      b/  wyboru władz Związku oraz delegatów na Zjazd Krajowy WOPR,

      c/  uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych

           na zasadach określonych przez Zarząd Związku,

      d/  zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,

            e/  korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 13

Członkowie Związku obowiązani są do:

1.      Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu ratownictwa oraz realizacji zadań statutowych Związku.

2.      Przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów władz Związku.

3.      Udział w szkoleniach i zawodach organizowanych przez Związek.

4.      Regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Związku.

 

§ 14

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

     a/  wystąpienia członka ze Związku zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Związku,

     b/  rozwiązaniu się stowarzyszenia będącego członkiem zwyczajnym,

     c/  wykluczenia przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

2. Członek Związku nie wykonujący obowiązków statutowych może być pozbawiony  członkostwa przez wykreślenie z listy członków na drodze uchwały Zarządu Związku.

3. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów Związku.

4. Odnośnie pkt. 2 decyzje zapadają przy obecności 2/3 członków Zarządu Związku, zwykłą większością głosów. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE ZWIĄZKU

 

§ 15

Władzami Związku są:

 1. Walne Zebranie Delegatów
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

 

§ 16

Kadencja władz Związku trwa pięć lat. Do władz Związku wchodzi po czterech delegatów każdego stowarzyszenia będącego członkiem zwyczajnym Związku i posiadającego osobowość prawną.

 

§ 17

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów zwoływane przez Zarząd  Związku.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 a/  uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu Związku,

 b/  wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

 c/  uchwalanie głównych kierunków i programów działania Związku,

 d/  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,

 e/  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 f/  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,

 g/  rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku.

h/  nadawanie tytułów honorowego prezesa lub honorowego członka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Łódzkiego.

 

 

 

§ 18

1.  W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

      a/  z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych,

      b/  z głosem doradczym – członkowie władz Związku, którzy nie zostali wybrani na delegatów oraz zaproszeni goście.

2.  O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie zwyczajni Związku powinni być zawiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania Delegatów.

 

§ 19

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby delegatów.

                                                  § 20

1. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane na skutek:

    a/  uchwały Zarządu podjętej większością głosów przy obecności 2/3 pełnego składu Zarządu Związku,

     b/  wniosku Komisji Rewizyjnej

     c/  wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby delegatów Związku.

3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§ 21

1.  Zarząd Związku jest organem władzy pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów.

2. Zarząd Związku składa się z osób w liczbie równej ilości członków, w tym Prezesa wybieranego przez Walne  Zebranie Delegatów. W skład Prezydium Zarządu wchodzi od 5 do 7 osób: Prezes,  trzech Wiceprezesów  i członkowie.

3. Każdy członek zwyczajny Związku ma jednego delegata w Zarządzie Związku.

 

§ 22

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

1.      Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.

2.      Realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów

3.      Kierowanie całokształtem działalności Związku.

4.      Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.

5.      Uchwalanie planów działania i planów finansowych

6.      Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów oraz przygotowanie stosownej dokumentacji.

7.      Powoływanie komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów.

8.      Przyjmowanie i pozbawianie członkostwa   członków Związku.

 

 

§ 23

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów, funkcje tą pełni jeden z Wiceprezesów wybrany przez Zarząd Związku.

 

§ 24

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes.

 

§ 25

Prezes kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje wraz z innym członkiem Zarządu Związek wobec innych instytucji.

 

§ 26

Komisja Rewizyjna Związku jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Związku.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 – 9 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Związku.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie dotyczące działalności władz Związku oraz posiada wyłączne prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
 5. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określają regulaminy opracowane przez Komisje.

§ 27

Sąd Koleżeński jest władzą Związku powołaną do:

 1. Rozpatrywania spraw dotyczących naruszenia statutu lub uchwał władz Związku.
 2. Współpracy z Sądami Koleżeńskimi członków zwyczajnych Związku.
 3. Rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd lub Prezydium oraz Komisję Rewizyjną wobec osób pełniących funkcję we władzach.
 4. Opracowanie własnego regulaminu.
 5. Sad Koleżeński składa się od 5 do 7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Związku.
 7. Sąd Koleżeński może wymierzać kary: upomnienia i nagany.
 8. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o wymierzeniu kary przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów Związku.

 

§ 28

W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

 1. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie
 2. może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

ROZDZIAŁ V

 

MAJĄTEK FUNDUSZE ZWIĄZKU

 

§ 29

1.  Majątek Związku stanowią:

1/  nieruchomości,

2/  ruchomości,

3/  fundusze.

 

 

2.  Na fundusz Związku składają się:

      1/  wpływy ze składek członkowskich,

      2/  dotacje, subwencje i darowizny,

      3/  inne wpływy uzyskane z działalności statutowej lub gospodarczej.

 

§ 30

Do ważności oświadczeń woli, pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku, wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Prezydium Zarządu Związku – Prezesa i Wiceprezesa lub inną upoważnioną przez nich osobę.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 31

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.

 

§ 32

 1. Rozwiązanie się Związku następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku powinna określić przeznaczenie majątku i sposób likwidacji.

 

§ 33

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu Związek uzyskuje osobowość prawną.

 

§ 34

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=